close
تبلیغات در اینترنت
🌷زن و خانواده از دیدگاه امام خمینی🌷
loading...

جنبش منتظران ظهور

  💀 ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ‌ﺧﻮﺭﺩ. ﺳﺮﻛﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻫﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ…

لیتک کانال جنبش منتظران ظهور در تلگرام

با عرض سلام

قابل توجه کاربران محترم

لینک کانال "جنبش منتظران ظهور" در تلگرام به آدرس زیر می باشد .

https://telegram.me/zohoor313_ir


🌷زن و خانواده از دیدگاه امام خمینی🌷

admin بازدید : 62 09 / 01 / 1395 نظرات ()

 

💀 ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ‌ﺧﻮﺭﺩ. ﺳﺮﻛﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻫﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺪ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ👿 «ﻃﻠﺎﻕ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻭ ﺍﻧﻘﻠﺎﺑﻲ»،👿 ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻱ، ﮔﺎﻡ‌ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

⚫️ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺗﻴﺮ ﺧﻠﺎﺹ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻬﺒﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻠﺎﺏ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻧﺒﺮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻲ‌ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ.

ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻘﻠﺎﺏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ «ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ»، ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻟﺎ ﻣﻲ‌ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ:

🌺 «ﺯﻥ‌ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﻲ‌ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺑﻴﺮﻭﻥ».

🌺 «ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪ؟ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻥ‌ﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﺩﻝ ﻃﻔﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ (ﺑﻪ) ﺁﻏﻮﺵ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻭ ﺗﺎﻧﻚ ﺩﮊﺧﻴﻤﺎﻥ ﺭﮊﻳﻢ ﻣﻲ‌ﺭﻭﻧﺪ، ﺩﺭ ﻛﺪﺍﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻲ ﻭ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ».

🌺«ﺯﻥ‌ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺑﻮﺩ، ﻳﻜﻲ ﺍﺵ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﻣﻲ‌ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ‌ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﭖ ﻭ ﺗﺎﻧﻚ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﻳﻨﻬﺎ». 📙

@montazeranmahdi

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
سایت جنبش منتظران ظهور جهت عضویت در "جنبش منتظران ظهور" عدد "313" را به سامانه پیام کوتاه 660008178 ارسال فرمائید. آدرس وبسایت جنبش : درصورت بروز هرگونه مشکل با مسئول روابط عمومی جنبش آقای هژیری تماس حاصل فرمائید . 09380694275
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
  صلوات شمار


  آمار سایت
 • کل مطالب : 648
 • زمان غیبت

  از زمان غیبت امام زمان(عج) تاکنون 1141سال شمسی2 ماه 12 روز 18 ساعت 56 دقیقه 13 ثانیه گذشته است
  و زمان 36010810573.958 همچنان در گذر است
  آیا هنوز زمان آن نرسیده که خودمان را برای ظهور او آماده کنیم؟
  اوقات شرعی